Zakres usług

Home Zakres usług
Ochrona środowiska

Firma r2eko skupia się na kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie ochrony środowiska.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

We współpracy z podmiotami kooperującymi firma jest w stanie zapewnić również kompleksową obsługę w zakresie BHP i PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Firma r2eko prowadzi obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz opracowania dokumentacji

Zakres usług

Ochrona środowiska
• Doradztwo środowiskowe
• Audyty środowiskowe
• Reprezentowanie podmiotów przed organami kontrolnymi oraz organami ochrony środowiska
• Raporty o oddziaływaniu na środowisko
• Karty informacyjne przedsięwzięcia
• Raporty opracowywane na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko
• Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
• Analizy porealizacyjne
• Przeglądy ekologiczne
• Wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
• Wnioski o uzyskanie pozwoleń sektorowych
• Opracowania z zakresu gospodarki odpadami
• Operaty wodnoprawne
• Ekspertyzy akustyczne
• Pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
• Zgłoszenia instalacji
• System handlu uprawnieniami do emisji
• Raporty do KOBIZE
• Opłaty i sprawozdania za gospodarcze korzystanie ze środowiska
• Przygotowanie dokumentacji do dofinansowania przedsięwzięć proekologicznych
• System REACH
• Programy ochrony środowiska
• Programy gospodarki niskoemisyjnej
• Programy ochrony środowiska przed hałasem
• Programy ochrony środowiska
• Plany gospodarki odpadami
• Zarządzanie rejestrem BDO
• Sprawozdawczość w BDO
• Niezależne audyty trzeciej strony w zakresie jakości, BHP, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, wewnętrznych standardów korporacyjnych
• Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi
• Wdrażanie i weryfikacja systemów zarządzania środowiskowego ISO, EMAS, zintegrowanych systemów zarządzania ISO, systemów zarządzania jakością ISO 9001, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 systemów zarządzania energią ISO 50001
• Ocena przedsiębiorstw pod kątem ryzyk środowiskowych
• Nadzory techniczne nad inwestycjami
• Usługi projektowe i nadzory techniczne w zakresie:
– architektury
– instalacji i sieci wod-kan
– instalacji i sieci gazowych
– instalacji hydrantowych
– instalacji wody lodowej
– instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego
– instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacyjnej oraz oddymiania
Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Kontrole warunków pracy na terenie zakładu pracy
• Raportowanie wyników kontroli na piśmie wraz ze wskazaniem stwierdzonych uchybień
i propozycjami rozwiązań dostosowanych do budżetu zamawiającego
• Ocena ryzyka zawodowego
• Przygotowywanie instrukcji bhp
• Przygotowywanie procedur bhp
• Opracowywanie zarządzeń bhp
• Opracowywanie regulaminów bhp
• Prowadzenie postępowań powypadkowych przy wypadkach przy pracy i wypadkach w drodze do pracy oraz w drodze z pracy do domu
• Inicjacja różnorodnych działań zwiększających zaangażowanie pracowników w bhp oraz zwiększające ich świadomość w tym obszarze

Ochrona przeciwpożarowa
• Przeglądy sprzętu przeciwpożarowego
• Opracowywanie dokumentacji
• Sporządzanie operatów przeciwpożarowych

R2Eko
Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji